Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Ministarstvo poduzetništva i obrtništva

MAJSTORSKI ISPITI –V. RAZINA OBRAZOVANJA

-UPISI-UČENJE-DIPLOMA-
Informacije na: www.okz.hr, okz@okz.hr, tel; 01/4806 551, 4806 554, 4806 541

UPISI DO 20.02.2014. - CIJENA ISPITA: 2.600,00 kn

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:
(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.


• Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1. PRIJAVNICU ZA ISPIT,
2. KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
3. RODNI LIST-kopija
4. DOMOVNICU-kopija
5. POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU-kopija
6. ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
-KOPIJU RADNE KNJIŽICE ili POTVRDU O RADNOM STAŽU ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, i
- KOPIJE UGOVORA O RADU ili
-POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika, ili - kopiju Obrtnice ( za osobe koje imaju otvoren obrt)
8. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU-kopija. Originali dokumenata donose se na uvid.

Literaturu za polaganje ispita možete kupiti u Obrtničkoj komori Zagreb.

Cijena ispita: 2.600,00 kn- Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinancira troškove.
Informacije o poticajima za obrazovanje i kreditiranje možete dobiti na web stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta:www.minpo.hr

Objavljeno 21. siječnja 2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVE ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA

Majstorska diploma

Prijave za proljetni rok majstorskih ispita traju do 21. 02. 2013.
Ispiti će početi 08.travnja 2013. godine.

Priprema za polaganje ispita u Zagrebu počinje 25.02.2013. u 16 sati.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

Objavljeno 14. veljače 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani kandidati za polaganje majstorskog ispita!

Položite majstorski ispit - otvoren upis cijelo ljeto 2012, za zadnji ispitni rok prije godine ulaska u EU

Prijave do 07. 09. 2012. od 8-16 sati radnim danima u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49, e-mail; ok.zagreb@hok.hr, ili u Udruženju obrtnika Zaprešić
Sa majstorskim ispitom ostvarujete 5. razinu obrazovanja, posao voditelja ili poslovođe, diplomu i mogućnost isticanja i potpisa titulom majstor.
Ako ste završili obrtničku školu i imate dvije godine radnog iskustva u struci prijavite se za polaganje majstorskog ispita.
Ako imate tehničku ili drugu srednju školu, a radite tri godine na poslovima obrtničkog zanimanja potrebno je da položite majstorski ispit i steknete titulu majstor.

Obrazovanje za polaganje ispita u mjesecu rujnu i listopadu 2012. godine, prema pismenoj obavijesti o početku nastave.

Za prijavu ispita potrebno je priložiti:
1. PRIJAVNICU ZA ISPIT,
2. RODNI LIST, kopija
3. DOMOVNICU, kopija
4. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
5. ZAVRŠNU SVJEDODŽBU, kopija
6. RADNU KNJIŽICU , kopija
7. ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA :

- potvrdu o radnom iskustvu u strukovnoj kvalifikaciji za koju se ispit polaže-ovjerenu kod javnog bilježnika, ili
- Ugovor o radu ili - Obrtnicu ( za osobe koje već imaju otvoren obrt) ili rješenje trgovačkog društva
8. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU, kopija

Prijavnicu možete skinuti ovdje:

Prijavnica Majstorski ispit

____________________________________________________

OBRAZOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

Informacije o upisima za školsku godinu 2011./2012.
Pripreme za upise treba započeti odmah -početkom 2011. g.

Učenici i roditelji /skrbnici zajedno odabiru zanimanje za koje će se školovati njihovo dijete.
Informacije o zanimanjima mogu se dobiti osobno u Obrtničkoj komori Zagreb, u Školi na roditeljskim sastancima, osobnom informiranju na www.okz.hr gdje se može otvoriti cd „Vodič o upisima za strukovna zanimanja“ i Udruženjima obrtnika ili telefonom na brojeve 01/4806 545 ili 01/ 4806 554 01/4806 541.

Popise Škola i zanimanja u kojima se može školovati za obrtnička zanimanja možete naći na www.okz.hr u mapi „Upisi“ ili dobiti pisani materijal u Obrtničkoj komori Zagreb ili Udruženjima obrtnika u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Roditelji i učenici zajedno biraju tvrtku u kojoj će njihovo dijete ići na naukovanje-praktičnu nastavu.
Obrtnička komora Zagreb i Udruženja obrtnika osiguravaju popise tvrtki koje imaju Dozvolu- Licencu za prijem učenika na praktičnu nastavu-naukovanje. Popisi za sva zanimanja mogu se naći na www.okz.hr ili dobiti u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49, Zagreb. Nakon odabira tvrtke u kojoj bi željeli da Vaše dijete obavlja praktičnu nastavu najavljujete se i zajedno sa djetetom imate sastanak u tvrtci sa poslodavcem ili osobom koja brine o praktičnoj nastavi učenika.
Poslodavac prima učenika na praktičnu nastavu temeljem ocjena u prethodnom školovanju i pokazanom interesu za zanimanje. Poslodavac nije obvezan primiti učenika na praktičnu nastavu ukoliko ocjeni da njegove sposobnosti ne odgovaraju zahtjevima tvrtke. Poslodavac ima mogućnost primiti po tri učenika na praktičnu nastavu za pojedino zanimanje što znači da se može dogoditi da su njegovi kapaciteti popunjeni nakon Vašeg odabira i da morate tražiti novo mjesto za praktičnu nastavu.

Roditelji sklapaju Ugovor o naukovanju potreban za upis u šk. 2011./2012.
Ugovor o naukovanju kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina ili knjižarama u 4 primjerka.
Osobne podatke na prvoj stranici Ugovora u 4 primjerka popunjava učenik.
Potpisanih 4 Ugovora o naukovanju sa vlasnikom tvrtke i roditeljem/starateljem uvjet je za upis u prvi razred za obrtnička zanimanja i predaju se kod upisa u Školi. Ugovor postaje važeći nakon što Škola ovjeri da je učenik upisan u prvi razred i nakon što Komora Ugovore evidentira.
Ugovore na evidentiranje u Komoru dostavlja Škola. Učenik će evidentirane ugovore za poslodavca i sebe dobiti osobno u Školi.

Za školovanje- upis učenika za obrtnička zanimanja potrebno je učiniti pregled kod liječnika medicine rada. Pregled treba dogovoriti kod liječnika medicine rada za zanimanje za koje će se učenik školovati. Hrvatski Zavod za zapošljavanje svake godine donosi listu deficitarnih zanimanja za koje Hrvatski Zavod za zapošljavanje snosi troškove. Za koja zanimanja se ne plaća pregled možete saznati u Vašoj Područnoj službi za zapošljavanje.
Zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada predaje se kod upisa učenika u Školi.

Za upis učenika u programe trogodišnjeg obrazovanja za obrtnička zanimanja
potrebno je pripremiti: svjedodžbu sedmog i osmog razreda,Ugovor o naukovanju u 4 primjerka potpisan od poslodavca i roditelja /staratelja, Zdravstvenu svjedodžbu liječnika medicine rada i priznanja i potvrde o sudjelovanju na natjecanjima tijekom osnovnog školovanja. Sve o Upisima biti će objavljeno u javnom tisku početkom mjeseca lipnja 2011. godine.

 

Nakon upisa u Srednju strukovnu školu za obrtnička zanimanje učenici u Školi polažu ispit za rad na siguran način na praktičnoj nastavi koji se evidentira i ovjerava u Mapi praktične nastave. Učenik ne može početi praktičnu nastavu dok ne položi ispit za rad na siguran način. Učenik mora imati osiguranje od ozljeda na radu koje sklapaju roditelji/staratelji pri osiguravajućim kućama koje sami odaberu.
Presliku ugovora o osiguranju učenik predaje poslodavcu na početku praktične nastave.

Za početak praktične nastave koja će se realizirati kroz tri godine sukladno naputku Škole potrebno je kupiti radnu odjeću i obuću, osobna sredstva za rad na praktičnoj nastavi, osobna sredstva zaštite pri radu, mapu za evidentiranje praktičnog rada i radnih zadataka.

Roditelj i poslodavac u stalnoj su vezi glede izvršavanja obveza i prava učenika na praktičnoj nastavi.Roditelj je dužan jednom mjesečno interesirati se kod poslodavca ili u službi za ljudske potencijale o rezultatima praktične nastave učenika.
Ugovor o naukovanju/praktičnoj nastavi traje tri godine. Ugovor se sporazumno može promijeniti samo na početku školske godine i to tek u drugom razredu. Ugovori koje se raskidaju krivnjom naučnika ili krivnjom poslodavca raskidaju se tijekom godine i podliježu uvidu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Poslodavac –majstor stručni učitelj svakodnevno evidentira nazočnost učenika na praktičnoj nastavi. Na kraju mjeseca rad učenika se ocjenjuje, a ocjena se upisuje u Dnevnik rada u školi.
Na početku drugog obrazovnog razdoblja u drugoj godini školovanja učenik polaže „Kontrolni ispit“ pred ispitnom komisijom.
Kontrolnim ispitom se utvrđuje dali je učenik na praktičnoj nastavi savladao potrebna znanja i vještine prema izvedbenom planu i programu za zanimanja za koje se školuje. Na kraju školovanja učenik polaže završni i pomoćnički ispit.
Pomoćničkim ispitom dokazuju se potreba znanja i vještine za obavljanje poslova u struci.

Nakon završenog trogodišnjeg školovanja učenici se trebaju prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje, a nakon prijave na Zavodu u trajanju od 6 mjeseci u kojem niste dobili posao možete ostvariti pravo na mjeru Vlade prema Zakonu o radu na Stručno osposobljavanje za radno mjesto koje traje 1 godinu. Za to vrijeme ide Vam radni staž i primate plaću putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Ta godina radnog iskustva priznaje se za polaganje majstorskog ispita. Nakon radnog iskustva od dvije godine može se prijaviti za polaganje majstorskog ispita.

Majstorski ispit polaže se nakon dvije godine rada u struci
-Radnici u obrtu ili vlasnici obrta koji imaju dvije godine radnog iskustva prijavljuju se za polaganje majstorskog ispita i stjecanje pete razine obrazovanja za voditelje poslovanja i samostalan rad u struci te dobivanje licence za poučavanje učenika na praktičnoj nastavi.
S položenim majstorskim ispitom stječe se diploma kojom se ostvaruje peta razina obrazovanja (bivši VKV), pravo na samostalnost u radu i vođenje poslovanja. Prijave se predaju u Obrtničkoj komori Zagreb. Osoba koja uspješno položi majstorski ispit može dobiti Dozvolu-Licencu za prijem naučnika na praktični dio nastave i otvoriti vlastiti obrt ili trgovačko društvo.

Ispiti stručne osposobljenosti polažu se za obavljanje poslova –zapošljavanje ili otvaranja obrta. Imamo 25 ispita kojima se stječe zanimanje i ostvaruje zakonsko pravo na zapošljavanje ili otvaranje vlastitog obrta nakon osnovne škole ili srednjeg obrazovanja.Ukoliko ste završili obrazovanje za automehaničara, a želite prodavati auto dijelove polažete ispit za trgovačko poslovanje i možete se zaposliti na tim poslovima ili otvoriti vlastiti obrt. Prijave za ispit predaju se u Obrtničkoj komori Zagreb.Prijavnicu možete naći na www.okz.hr
U Centru za informiranje savjetujemo zainteresirane kako da na kvalitetan način i uspješno napreduju u karijeri. Jedna od naših važnih uloga je savjetovanje. U Centru koji je osnovao Grad Zagreb i Komora Zagreb uvijek možete dobiti pravovaljanu, korisnu i uporabljivu informaciju.

Upisi na Veleučilište još ove godine bez državne mature sa završenim trogodišnjim ili četverogodišnjim obrazovanjem!

--------------------------------------------------------------

ŽELIM BITI MAJSTOR

Želim biti majstorU okviru Zakonom o obrtu utvrđenih zadaća Hrvatska obrtnička komora skrbi o obrazovanju svojih kadrova i to naročito: provođenjem redovitog obrazovanja na srednjoškolskoj razini i daljnjeg usavršavanja obrtnika i potencijalnih obrtnika u okviru cjeloživotne izobrazbe. Odjel za obrazovanje ekipiran je tako, da može osigurati pružanje obrazovnih usluga na cijelom području Hrvatske.

U suradnji s obrtničkim školama i nadležnim ministarstvima u oblasti strukovne izobrazbe Odjel provodi zakonom i podzakonskim aktima propisane mu aktivnosti¸i to prije svega u području redovnog sustava obrazovanja za potrebe obrtništva gdje naročito skrbi o licenciranju obrta, upisima učenika, praktičnom dijelu naukovanja, organizaciji i provođenju kontrolnih i pomoćničkih ispita.

Kako bi se pridobio što veći broj učenika za upis u obrtnička zanimanja Hrvatska obrtnička komora veliku pažnju poklanja promidžbenim aktivnostima u okviru kojih je najznačajnija manifestacija "Želim biti majstor" koja se svake godine tradicionalno održava kao promocija obrtničkih zanimanja.

U okviru daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva Odjel za obrazovanje skrbi o provedbi majstorskih ispita (imenuje ispitne komisije, obavlja uvid u provođenje ispita i izdaje majstorske diplome), provedbi ispita o stručnoj osposobljenosti kao i o svim oblicima prekvalifikacija u obrtnička zanimanja.

Kako bi se što kvalitetnije izvodila nastava u obrtničkim radionicama organiziraju se tečajevi iz radne pedagogije za majstore – stručne učitelje s priznatim majstorskim statusom a u okviru biblioteke «Majstor» osiguravaju potrebni udžbenici i priručnici za moderno i učinkovito izvođenje nastavnog procesa.

Značajni poslovi Odjela za obrazovanje vezani su uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene međusobnih iskustava i daljnjeg poticanja strukovne izobrazbe.

Više o obrazvanju pročitajte na stranicama HOK-a