Licenciranje

Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

U skladu sa Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), čl. 56. i Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN 107/2020), za izvođenje naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati dozvolu (licenciju) za prijem učenika koja se izdaje s rokom važenja od sedam godina od dana izdavanja.

Dozvola (licencija) se izdaje obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti u skladu s odredbom članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta vezanih uz stručnu spremu mentora (članak 56.a Zakona o obrtu).

STRUČNA SPREMA MENTORA:

Osobe koje izvode naukovanje mogu biti:

-osobe s položenim majstorskim ispitom u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija);

ILI

-osobe koje imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili stečeno pedagoško-psihološko obrazovanje na fakultetu i:

a) odgovarajuću srednju stručnu spremu te najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju u kojem traže licencu, ili

b) završeno odgovarajuće više ili visoko obrazovanje, ili

c) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, ili

d) priznat majstorski status – dokaz o priznavanju prava u skladu s odredbom članka 66. Zakona o obrtu.

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:

  1. ISPUNJENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE) (Ako je adresa radionice/salona različita od sjedišta obrta/trgovačkog društva na zahtjevu je potrebno upisati točnu adresu i naziv radionice/salona i dostaviti ugovor o najmu, kupoprodajni ugovor, izjavu o mjestu radionice/salona ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi odgovarajući dokument). http://www.okz.hr/sites/default/files/ZAHTJEV%20ZA%20IZDAVANJE-PROMJENU%20LICENCIJE.docx
  2. ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU  E- radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani) iz koje se vidi da je osoba koja će izvoditi naukovanje zaposlena u Vašoj tvrtki/obrtu.
  3. OVJERENU PRESLIKU UGOVORA O RADU ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe. Ovjerena preslika – preslika potpisana i pečatirana od strane obrta/pravne osobe
  4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi naukovanje (preslika)
  5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi naukovanje (Uvjerenje o nekažnjavanju/Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti i preko sustava e-Građani: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/1625
  6. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi naukovanje. http://www.okz.hr/sites/default/files/suglasnost%2Bza%2Btra%25C5%25BEenje%2Bpodataka.pdf
  7. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi naukovanje.

 

Troškovi postupka licenciranja iznose 1.000,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat dijela iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije. Nakon izdavanja dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb, na tel: 01/48 06 545, 48 06 543, 48 06 553 i 48 06 541 ili na e-mail: obrazovanje@okz.hr.

ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT, a imaju položen ispit kojim dokazuju stečene pedagoško-psihološke kompetencije potrebno je uz prethodno navedeno dostaviti i:

presliku svjedodžbe završene srednje škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija) uz uvjet da imaju najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju u kojem se traži licencija, ili dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju, ili dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, ili dokaz o priznatom majstorskom statusu– dokaz o priznavanju prava u skladu s odredbom članka 66. Zakona o obrtu.

Obavijesti i dokumentacija

Saznajte više

Saznajte kako postati obrtnik.
Majstorski ispit, kome je potreban?
Aktualni propisi.