JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POČETAK POSLOVANJA PODUZETNIKA ZA 2023. GODINU

U Proračunu Zagrebačke županije za 2023. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike, koja su namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to za sljedeću namjenu: 

– za subvencije za početak poslovanja poduzetnika 150.000,00 eura.

Potpore se dodjeljuju temeljem Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/18, 23/18, 41/18, 14/19, 43/19, 15/20, 23/20, 43/20, 53/21, 7/22, 47/22 i 8/23 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Pravilnik) i Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 48/22, dalje u tekstu: Program).

Prijavu mogu podnijeti mikro subjekti malog  gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),

koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

– koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge, ustanove

– na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine

– koji su u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca)

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem  (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca).

Original prijavnog prijave dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Ulica grada Vukovara 72/V

P.P.  974

10001 Zagreb

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb.

Svaki prijavni obrazac treba biti predan u zasebnoj omotnici.

Jedan poduzetnik može na ovaj Javni natječaj podnijeti samo jednu prijavu.

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 12. svibnja 2023. godine u 24:00 sata.

Rok za registraciju u sustav „e-prijave“ je do 24:00 sata dana 11. svibnja 2023. godine.

Više o natječaju pročitajte ovdje