OBAVIJEST – prijevoznicima koji obavljaju prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu o promjenama u 2022. godini

Obavijest prijevoznicima koji obavljaju prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu o promjenama i novim obvezama u 2022. godini temeljem slijedećih propisa:
Uredba (EU) 2020/1055
 Obveza ishođenja licencije Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2500 kg (od 21. svibnja 2022. godine),
 Osigurati da se vozila u međunarodnom prijevozu tereta vraćaju u jedan od operativnih centara u državi poslovnog nastana najkasnije osam tjedana nakon što su ga napustili (od 21. veljače 2022. godine),
 Nakon posljednje kabotaže obavljene u državi članici, prijevoznik ne smiju obavljati kabotažu istim vozilom ili, u slučaju skupa vozila, motornim vozilom tog istog vozila u istoj državi članici u razdoblju od četiri dana (od 21. veljače 2022. godine).
Direktiva (EU) 2020/1057 koja će biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo a prema kojoj:
 Ukoliko je država članica uvela administrativne zahtjeve i mjere kontrole u pogledu upućivanja vozača, prijevoznik ima obvezu podnošenja izjave o upućivanju vozača nacionalnim nadležnim tijelima druge države članice u koju je vozač upućen najkasnije na početku upućivanja, služeći se standardnim višejezičnim obrascem javnog sučelja povezanog s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta („sustav IMI”) uspostavljenim Uredbom (EU) br. 1024/2012 (od 2.veljače 2022. godine).
 Vozač se ne smatra upućenim kada :
1) obavlja bilateralni prijevoz tereta (prijevoz tereta iz države članice poslovnog nastana, u drugu državu članicu ili treću zemlju ili iz druge države članice ili treće zemlje u državu
članicu poslovnog nastana),
2) obavlja bilateralni prijevoz tereta uz dodatnu jednu aktivnost utovara i/ili istovara u državama članicama ili trećim zemljama kroz koje taj vozač prolazi, pod uvjetom da vozač niti utovaruje niti istovaruje robu u istoj državi članici.
Ako nakon bilateralnog prijevoza koji je započeo u državi članici poslovnog nastana i tijekom kojeg nije obavljena nijedna dodatna aktivnost slijedi bilateralni prijevoz u državu
članicu poslovnog nastana, izuzeće se primjenjuje na najviše dvije dodatne aktivnosti istovara i/ili utovara, pod uvjetom da vozač niti utovaruje niti istovaruje robu u istoj državi članici,
3) obavlja tranzitni prijevoz tereta kroz državno područje države članice
4) obavlja početnu ili završnu cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza, kako je definiran u Direktivi Vijeća 92/106/EEZ (20), ako sama cestovna dionica predstavlja bilateralni prijevoz.
 Vozač se smatra upućenim kada obavlja kabotažu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009.
Sastavni dio obavijesti:
Uredba (EU) 2020/1055 (.pdf):CELEX_32020R1055_HR_TXT
Direktiva (EU) 2020/1057 (.pdf):CELEX_32020L1057_HR_TXT